Algemene Gebruiksvoorwaarden


Welkom tot de website van Batibouw Folderservice, een dienst en handelsbenaming eigendom van Alfas BVBA (hierna ‘deze website’).

Akkoordverklaring met deze voorwaarden

De volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna ‘deze voorwaarden’) beheersen de diensten die via deze website worden aangeboden.

Door het gebruik van de diensten van Batibouw Folderservice (bvb door op de “akkoord-knop te drukken, Batibouw Folderservice-software te downloaden, documenten te uploaden) erkent u deze voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard te hebben en verklaart u minstens 18 jaar oud te zijn.

U stemt er tevens mee in om ook gebonden te zijn aan navolgende gebruiksrichtlijnen en toekomstige aanpassingen.

Als u niet of niet langer akkoord wenst te gaan met deze voorwaarden, zal u onmiddellijk een einde willen stellen aan het gebruik van elke dienst of product van Batibouw Folderservice.

Batibouw Folderservice houdt zich het recht voor, om op om het even welk ogenblik, deze voorwaarden aan te passen, aan te vullen of gedeeltelijk te verwijderen.

Diensten

De diensten worden voor de niet-professionele gebruiker gratis aangeboden. In ruil aanvaardt u als gebruiker om berichten, met inbegrip van reclameboodschappen, te ontvangen.

Technische Vereisten

Voor het gebruik van de website en haar diensten dient u te beschikken over internet en andere uitrusting die hiervoor een vergoeding zullen vragen (o.a. voor dataverkeer). Batibouw Folderservice heeft geen uitstaans met dergelijke vorderingen, en is hier niet voor verantwoordelijk.

Batibouw Folderservice verstrekt ook geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op deze website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Gebruikersaccount

Om van de diensten van Batibouw Folderservice gebruik te kunnen maken ontvangt u een gebruikersaccount met bijhorend paswoord. Dit paswoord kan gevraagd worden tijdens het uploaden, downloaden, aankopen van een goed of dienst, of wanneer u informatie via Batibouw Folderservice raadpleegt.

Enkel de gebruiker is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de gebruikersaccount en het bijhorende paswoord. Elke handeling gesteld onder deze account, wordt geacht gedaan te zijn door de gebruiker.

Batibouw Folderservice kan en mag in de loop van het gebruik, al dan niet in functie van welbepaalde diensten persoonlijke informatie opvragen. U dient dan steeds correcte, volledige en recente gegevens te verschaffen.

Privacy

Door het verschaffen van persoonlijke gegevens gaat u akkoord dat Batibouw Folderservice deze verzamelt. Batibouw Folderservice zal dergelijke gegevens vertrouwelijk behandelen en voor geen ander doel gebruiken dan als verduidelijkt in deze voorwaarden, zoals voor het verzenden van (gerichte) reclameboodschappen, en in de Privacy bepaling.

Gedragingen

De gebruiker zal de aangeboden diensten op deze website en deze website zelf gebruiken zoals een goede huisvader en in geen geval:

 • zich voordoen als iemand anders, inloggen via iemand anders zijn account, digitale handtekening vervalsen, het vertekenen van de identiteit, wijzigingen toebrengen aan de inhoud of aan informatie verzonden door middel van Batibouw Folderservice, of enig andere frauduleuze activiteiten.
 • de diensten gebruiken voor illegale activiteiten of anderen hiertoe aanzetten;
 • beveiligings – en gebruiks gerelateerde zaken m.b.t. de diensten of producten van deze website aanpassen, door hacken, verwijderen, uitschakelen, beschadigen.
 • virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadwillige codes verspreiden.
 • op om even welke wijze trachten de broncode van deze website te achterhalen.
 • informatie, documentatie of beeldmateriaal verspreiden die illegaal, schadelijk, racistisch, hatelijk, onrespectvol of op een andere wijze schadelijk kan zijn voor anderen.

Batibouw Folderservice staat de gebruiker niet toe om gegevens te kopiëren. Bij schending van deze bepaling heeft Batibouw Folderservice van rechtswege de mogelijkheid om de account van deze gebruiker te verwijderen. Iedere verdachte, frauduleuze, misbruikende of illegale activiteit kan in aanmerking genomen worden om de account te beëindigen.

Uploader

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle bestanden die hij verzendt door middel van de uploader.

Door de uploader te gebruiken en de bestanden te verzenden geeft de gebruiker aan Batibouw Folderservice en elke gebruiker een wereldwijde, onherroepelijke, overdraagbare en eeuwige licentie om deze bestanden te reproduceren, te bewerken, te vertalen, te exploiteren, te commercialiseren of in licentie te geven.

De inzender van de bestanden verklaart dat hij de maker en eigenaar is, of over de nodige rechten beschikt om deze bestanden te verspreiden en dat de bestanden overeenkomen met de richtlijnen qua ‘gedragingen’, zoals hoger toegelicht.

Handelingen met adverteerders

Uw handelingen met adverteerders via deze website gebeuren volledig onafhankelijk van Batibouw Folderservice en elke eventuele betaling, aankoop of andere handeling gebeurt tussen u en de betreffende adverteerder, zodat de gebruiker aanvaardt dat Batibouw Folderservice hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid draagt.

Websites van derden

Deze website kan hyperlinks of referenties bevatten die verwijzen naar andere websites of diensten die Batibouw Folderservice nuttig acht voor haar gebruikers. Toetreden tot deze websites, met inbegrip van aldaar verschafte informatie, materialen, producten en diensten, gebeurt op eigen risico. Batibouw Folderservice heeft geen enkele technische of inhoudelijke controle dan wel zeggengschap over dergelijke websites of diensten, zodat de gebruiker aanvaardt dat Batibouw Folderservice geen enkele verantwoordelijkheid heeft m.b.t. het gebruik hiervan. Batibouw Folderservice biedt alleszins geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Batibouw Folderservice met of van deze websites of van hun inhoud.

Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar deze website, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster.

Geen garanties

Deze website en bijhorende diensten worden aangeboden als een voordeel, als zodanig en als op ‘zolang het bestaat’-basis.

Batibouw Folderservice tracht deze website en haar diensten steeds, onafgebroken, virusvrij en foutenvrij beschikbaar te laten zijn, maar geeft hiervoor geen enkele garantie geven.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Batibouw Folderservice kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u de webmaster contacteren.

Aansprakelijkheid

De gebruiker erkent en aanvaardt dat elk gebruik van deze website en haar diensten gebeurt op eigen risco. Enige schade die voortvloeit uit het gebruik hiervan kan niet worden verhaald op Batibouw Folderservice of aan haar gelieerde bedrijven of personen, behoudens de schade die direct het gevolg zou zijn van bedrog, opzettelijke fout of grove schuld.

Batibouw Folderservice is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is Batibouw Folderservice aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties

Kennisgevingstermijn

Elk eventueel gebrek aangaande deze website of haar diensten of elk eventueel verwijt opzichtens Batibouw Folderservice dient uiterlijk binnen de twee maanden per aangetekende brief, op straffe van verval, worden gecommuniceerd aan Batibouw Folderservice.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat ingeval van een geschil tussen de gebruiker en Batibouw Folderservice aangaande zulk een gebrek of verwijt, de gebruiker zulk een geschil binnen het jaar dient aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank, en dit op straffe van verval.

Beëindiging

Batibouw Folderservice behoudt zich het recht voor om, geheel of gedeeltelijk, de gebruikersaccount of de diensten op deze website of deze website te schorsen of te beëindigen, zelfs zonder opgave van reden en op elk ogenblik. Zulk schorsen of beëindigen geeft de gebruiker of een derde geen enkel recht op enige schadevergoeding. De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat zijn gebruikersaccount of de aangeboden diensten onder deze onzekere voortzetting gebeurt. Daarbij mag Batibouw Folderservice alle onderdelen van de gebruikersaccount verwijderen, evenals het gebruikersprofiel en de uploader.

Indien enkel de gebruikersaccount wordt beëindigd, zal de gebruiker niet opnieuw een gebruikersaccount aanmaken.

Eigendom, eigendomsrechten

Deze website en de diensten genieten auteursrechtelijke bescherming, en zijn eigendom van Batibouw Folderservice. Hiertoe behoren de visuele aspecten, ontwerp, samenstelling, informatie, computer code (met inbegrip van de broncode of objectcode), producten, software, diensten, en alle andere elementen van deze website en diensten. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Batibouw Folderservice. De gebruiker erkent dit en verbindt er zich toe zulks niet te doen. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden

Inbreuken

Indien de gebruiker inbreuken pleegt op deze voorwaarden of rechten van Batibouw Folderservice, verbindt de gebruiker zich ertoe om Batibouw Folderservice, of aan haar gelieerde bedrijven of personen schadeloos te stellen voor alle geleden schade, met inbegrip van de gerechtskosten.

Overige bepalingen

Batibouw Folderservice kan de gebruikers op de hoogte brengen van wijzigingen aan de algemene voorwaarden. Indien de verwittiging per e-mail wordt verstuurd, wordt geacht dat deze de gebruiker bereikt binnen 24 uur. Indien de verwittiging plaatsvindt per brief, wordt geacht dat deze de gebruiker bereikt binnen 3 dagen na verzending.

Geschillenbeslechting

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken van Hasselt of naar eigen keuze van Batibouw Folderservice de rechtbank van de woonplaats van de gebruiker, bevoegd om het geschil te beslechten.

Algemene Gebruiksvoorwaarden voor professionelen.

De voorgaande Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn integraal van toepassing op de professionele gebruiker oftewel de gebruiker die de diensten van Batibouw Folderservice ook voor professionele of commerciële doeleinden gebruikt, behoudens de kennisgevingstermijn en de geschillenbeslechting.

Bijkomend zijn de volgende bepalingen van toepassing voor de professionelen:

Betalende diensten

Voor het gebruik van sommige diensten is er een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt voorafgaand gecommuniceerd, en kan in de loop van de samenwerking eenzijdig door Batibouw Folderservice worden aangepast, waarna de professionele gebruiker de mogelijkheid heeft om van verdere samenwerking af te zien, in welk geval hij onmiddellijk elk verder gebruik van de betreffende dienst staakt.

Registratie van account en paswoord

De professionele gebruiker mag geen accounts aanmaken voor derden die geen deel uitmaken van de bedrijfsorganisatie. Batibouw Folderservice houdt zich het recht voor om iedere account te deactiveren indien vermoed wordt dat deze accounts gebruikt worden door derden.

Beëindiging van de betalende dienst - kosten

De gebruiker kan zijn verbintenis ten opzichte van Batibouw Folderservice eenzijdig beëindigen door bij de accountinstellingen de optie “beëindig deze account” aan te klikken.

Ongebruikte tegoeden worden in dergelijk geval niet terugbetaald. Indien de gebruiker beslist om zelf een einde te stellen aan het gebruik, heeft Batibouw Folderservice de mogelijkheid om hiervoor kosten in rekening te brengen.

Indien de gebruiker zijn account afsluit en de gebruiker nog openstaande tegoeden heeft of kosten moet betalen, brengt Batibouw Folderservice deze kosten bij de gebruiker in rekening, zelfs na het beëindigen van de gebruikersaccount.

Reclameboodschappen

De diensten van dez website worden vanwege Batibouw Folderservice beschikbaar gesteld zonder reclameboodschappen. De professionele gebruiker krijgt de mogelijkheid om reclame te richten aan andere gebruikers van de Batibouw Folderservice. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient er een aparte overeenkomst te worden overeengekomen tussen de professionele gebruiker en Batibouw Folderservice.

Controle van inhoud

Batibouw Folderservice voert geen controle uit over de inhoud van de reclameboodschappen die verzonden wordt door de professionele gebruiker. De professionele gebruiker erkent hierbij als enige aansprakelijk te zijn voor de gegevens die worden verzonden onder zijn gebruikersaccount, en integraal aansprakelijk te zijn voor alle schade als gevolg van een bericht of handelen via zijn gebruikersaccount.

Betalingen

Elke verschuldigde factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

Kennisgevingstermijn

De professionele gebruiker moet alle klachten i.v.m. zichtbare en verborgen gebreken melden binnen 8 kalenderdagen na vaststelling, door middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval.

Aansprakelijkheid

De gebruiker erkent en aanvaardt dat elk gebruik van deze website en haar diensten gebeurt op eigen risco. Enige schade die voortvloeit uit het gebruik hiervan kan niet worden verhaald op Batibouw Folderservice of aan haar gelieerde bedrijven of personen, behoudens de schade die direct het gevolg zou zijn van bedrog, opzettelijke fout of grove schuld.

Batibouw Folderservice is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is de Batibouw Folderservice aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties

In ieder geval bedraagt voor de professionele gebruiker de schadevergoeding waartoe Batibouw Folderservice aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 20 % van de betreffende factuurwaarde. In geval de professionele gebruiker aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

Batibouw Folderservice zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor:

 • defecten of schade veroorzaakt door een niet-zorgvuldig gebruik, gebruik voor doeleinden waarvoor de diensten niet zijn bestemd;
 • gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks - en winstderving;
 • gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haar werknemers.

Geschillenbeslechting

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Ingeval van geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze voorwaarden zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Privacy

NETMEDIA EUROPE NV, KBO-nr. 0882.827.385, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1527 D (NETMEDIA EUROPE) en bereikbaar via e-mail: [email protected], respecteert de toepasselijke wetgeving in België m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Art. 1 toestemming tot verwerking persoonsgegevens

Dit Gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op ieder die de site batibouw.folders.eu gebruikt (“de betrokkene”). Wanneer u dit doet, gaat u als de betrokkene uitdrukkelijk akkoord met de inhoud en voorwaarden van dit Gegevensbeschermingsbeleid, en aanvaardt u deze voorwaarden.

Als u persoonsgegevens via Batibouw Folderservice verstrekt, verleent u een uitdrukkelijke, schriftelijke en ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te vergaren, te gebruiken en te verwerken zoals hieronder aangegeven en in overeenstemming met de hierna omschreven doeleinden.

Art. 2 soorten persoonsgegevens die verwerkt worden

NETMEDIA EUROPE verwerkt onder meer volgende gegevens en persoonsgegevens:

2.1. uitdrukkelijk opgegeven gegevens: de door de betrokkene uitdrukkelijk opgegeven gegevens, zoals naam, voornaam, adres – en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer).

De betrokkene geeft door opgave van deze gegevens uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming om deze te verwerken overeenkomstig de doeleinden hierna bepaald.

De verstrekking van deze gegevens is relevant en noodzakelijk om de gebruiker van de Batibouw Folderservice zo goed mogelijk te informeren over folders van derde partijen (zoals retailers of merkhouders) die de gebruiker interesseert.

2.2. automatisch vergaarde gegevens: sommige gegevens worden ook automatisch gegevens vergaard zoals het IP adres, DNS adres, het browsertype van de computer, het besturingssysteem en andere algemene informatie betreffende het bezoek aan de website zoals het algemeen meten van het aantal bezoekers, de bezochte pagina's enzovoort.

Deze gegevens worden enkel ingezameld met het oog op de statistieken betreffende het frequenteren van de site en worden niet in verband gebracht met persoonsgegevens die elders worden ingezameld.

2.3. cookies: tijdens uw bezoek worden 'cookies' op de harde schijf van de computer van de betrokkene geplaatst.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op een mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer men een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Ofwel geeft uw browserinstelling reeds de toestemming ofwel geeft u door aanvaarding van dit Gegevensbeschermingsbeleid uw uitdrukkelijk akkoord dat NETMEDIA EUROPE cookies plaatst, met het oog op de doeleinden omschreven in deze Gegevensbeschermingsbeleid.

Art. 3 Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens van de betrokkene zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • De naam, voornaam en adres zijn nodig om de bezoeker in te delen in categorieën en op basis hiervan brochures op de voorgrond te brengen waarvan verwacht wordt dat deze de gebruiker interesseert of kan interesseren.
 • Het e-mailadres of het telefoonnummer zijn nodig voor meldingen en worden gebruikt om de betrokkene op de hoogte te houden van nieuws omtrent brochures die in de lijn liggen van uw zoek – en/of surfgedrag.
 • Alle gegevens worden gebruikt voor analyse, onderzoek en interpretatie m.b.t. koopinteresse.

De betrokkene kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn of haar gegevens voor direct marketing door zich te richten tot de klantendienst van NETMEDIA EUROPE.

Art. 4 Vertrouwelijke behandeling – doorgifte aan contractueel verbonden derden

NETMEDIA EUROPE treft de passende maatregelen om te kunnen waarborgen dat de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet – en regelgeving worden verwerkt en verbindt er zich toe deze gegevens vertrouwelijk te behandelen.

NETMEDIA EUROPE gebruikt de ontvangen gegevens voor analyse, onderzoek en interpretatie, en communiceert het resultaat ervan aan contractueel verbonden derde partijen (zoals de retailers of merkhouders die brochures publiceren via de Batibouw Folderservice.

Art. 5 Rechten voor de betrokkene

Recht op inzage, rectificatie, gegevensverwijdering, op beperking en op overdraagbaarheid

U als betrokkene heeft steeds het recht op inzage, op rectificatie, op gegevensverwijdering, op beperking van de verwerking, en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Recht van bezwaar

U als betrokkene heeft een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door NETMEDIA EUROPE.

Mogelijkheid tot klacht

U als betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Recht op intrekking toestemming

U als betrokkene kan bovendien steeds de gegeven toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Zo’n intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking ervan voordien.

Art. 6 Bewaring

De persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal de eerste maand van het tweede jaar na het jaar waarin het laatst Batibouw Folderservice gebruikt werd, en dit uit beleidskeuze.

Art. 7 Hosting in E.U.

De gegevens worden gehost in de E.U. door Amazon S3

Art. 8 Beveiligingsmaatregelen

NETMEDIA EUROPE neemt passende beveiligingsmaatregelen door secure hosting (SSL) en de installatie van firewall software.

Art. 9 Bewijs in rechte

De betrokkene verklaart zich akkoord dat al zijn of haar correspondentie met NETMEDIA EUROPE kan gebruikt worden als bewijs in rechte.

Art. 10 Gegevens met het oog op contactname

De klantendienst van NETMEDIA EUROPE is bereikbaar via het e-mailadres: [email protected].